Ključne oblasti

Akademska inkluzivna asocijacija, kao naslednica Udruženja studenata sa hendikepom, bavi se ključnim oblastima koje su od najvećeg značaja za obezbeđivanje ravnopravne uloge za sve individue u društvu.

Organizacija je osnovana kako bi se bavila pravima mladih sa hendikepom u oblasti visokog obrazovanja, ali je od tad značajno proširilo oblasti svog delovanja. Prateći potrebe osoba sa hendikepom u Srbiji, Asocijacija se posvetila svim sferama u kojim osobe sa hendikepom nemaju izjednačene uslove i ravnopravnost. AIA u svakoj oblasti uvek usmerava pažnju i na ključne aktere, donosioce odluka i opštu javnost kojoj je potrebno podizanje svesti o inkluzivnom društvu, ali i na osnaživanje i motivisanje osoba sa hendikepom da se samozastupaju i imaju inicijativu u svim sferama koje ih interesuju.

Visoko obrazovanje

Akademska inkluzivna asocijacija, odnosno Udruženje studenata sa hendikepom, imala je prvobitnu ulogu obezbeđivanja sve neophodne podrške mladima sa hendikepom u oblasti visokog obrazovanja. Ubrzo nakon osnivanja, AIA je zagovaranjem uspela da utiče na to da kriterijumi za ostvarivanje prava na republičku studentsku stipendiju. Zahvaljujući AIA, svi studenti sa hendikepom koji su na budžetu imaju pravo na republičku stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Osim toga AIA je imala značajnu ulogu u uvođenju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji zbog konstantnog insistiranja na ukidanju specijalnih škola i omogućavanju deci sa hendikepom da budu ravnopravna i imaju izjednačene obrazovne prilike. AIA je takođe i doprinela edukaciji praktičara o inkluzivnom obrazovanju, adekvatnoj primeni i pružanju odgovarajuće podrške učenicima sa hendikepom. Svojom upornošću AIA je uspela i da utiče na to da Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2017. godine garantuje studentima sa hendikepom pravo na upis na budžet sa primenom blažih kriterijuma, ali i pravo da budu aktivno uključeni u rad studentskih parlamenata. Akademska inkluzivna asocijacija godinama unazad u kontinuitetu sprovodi projekte posvećene poboljšanju uslova i kvaliteta svih aspekata visokog obrazovanja za mlade sa hendikepom. Takođe, AIA osluškuje predloge, potrebe i probleme svojih članova i na osnovu toga osmišljava i planira svoje aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja. Konstantna aktivnost koja se dešava tokom cele godine jeste servis podrške za studente i studentkinje sa hendikepom. AIA svakodnevno informiše studente i studentkinje sa hendikepom o njihovim pravima u oblasti visokog obrazovanja, pruža im podršku u komunikaciji sa visokoškolskim ustanovama i odbrani od diskriminacije. Osim toga pruža im podršku i u vidu profesionalne orijentacije i informisanja budućih brucoša o pravima i studiranju, podršku pri konkurisanju za prijemni ispit po afirmativnim merama, pisanje molbi i preporuka visokoškolskim ustanovama, posredovanje prilikom konkurisanja za studentsku stipendiju, kao i svakodnevno savetovanje u vezi sa ispunjavanjem studentskih obaveza.

Politička participacija

Akademska inkluzivna asocijacija je prepoznala potrebu za izjednačavanjem mogućnosti u aktivnoj participaciji osoba sa hendikepom, shodno njihovim težnjama. Aktivna participacija osoba sa hendikepom u političkom životu omogućiće im, da se shodno svojim kompetencijama, bore za sva važna društvena pitanja. AIA je prepoznala nužnost edukacije kako političara, tako i članova koji će jednoga dana moći da budu među donosiocima odluka. Svojim projektnim aktivnostima predstavnici AIA aktivno održavaju radionice namenjene političarima, ali i treninge za svoje članove gde najveći stručnjaci prenose znanja o političkim sistemima, funkcijama političkih partija i načinu njihovog organizovanja, ali i na koji način osobe sa hendikepom mogu da budu aktivne u političkoj sferi. Sa druge strane, predstavnici AIA sa svim značajnim političkim akterima razgovaraju o značaju socijalne inkluzije, adekvatnim sistemima podrške, načinima unapređenja njihovog programa kako bi bio u skladu sa važećim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Cilj Akademske inkluzivne asocijacije je da omogući svim osobama sa hendikepom da aktivno učestvuju u političkom životu Srbije i da im za to bude obezbeđena adekvatna podrška.

Omladinski aktivizam

Akademska inkluzivna asocijacija zalaže se za aktivno učešće mladih sa hendikepom u svim oblastima i omladinskim aktivnostima. Omladinski aktivizam je oblast kojoj je AIA posebno posvećena u želji da aktivnosti omladinskih organizacija budu pristupačne i inkluzivne. AIA već godinama edukuje omladinske radnike o načinima za ravnopravno uključivanje mladih sa hendikepom, ali i kako da svojim aktivnostima doprinesu razvoju inkluzivnog društva i podizanju svesti o važnosti socijalne inkluzije. Sa druge strane, naša organizacija konstantno radi na osnaživanju mladih sa hendikepom za aktivističko delovanje, samozastupanje i omladinski rad. Mladi sa hendikepom uvek imaju priliku da se aktivistički angažuju kroz inicijative Akademske inkluzivne asocijacije i da doprinesu stvaranju pravednijeg društva.

Zapošljavanje

Kao akademska organizacija, čiji su članovi visokoobrazovane osobe, Akademska inkluzivna asocijacija je prepoznala potrebu da se poboljšaju uslovi u oblasti zapošljavanju osoba sa hendikepom. AIA je pokrenula procese pregovaranja sa velikim brojem kompanija u želji da obezbedi radna mesta i prilike za stručne prakse za osobe sa hendikepom. Pokrenut je sajt zaposlenje.ush.rs u cilju spajanja osoba sa hendikepom koje traže posao ili stručnu praksu i poslodavaca koji žele da obezbede posao ili praksu za osobe sa hendikepom i da im pruže svu podršku koja im je neophodna za obavljanje radnih zadataka. Na sajtu se nalaze oglasi za posao i prakse, ali i anonimni profili kandidata za prakse i posao koji sadrže sve informacije o njihovim kompetencijama, obrazovanju, iskustvu i podršci koja im je potrebna. Osim toga, sajt nudi  i edukativne i informativne sadržaje u vidu virtuelnog savetnika, odnosno video klipova koji pružaju korisne informacije za sve koji traže posao: savete za razgovor za posao i spremanje za intervju, predloge za komunikaciju sa poslodavcem o potrebnoj podršci, odnosno vrsti hendikepa, informacije o pravima na tržištu rada itd. Akademska inkluzivna asocijacija sprovela je istraživanje o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa hendikepom i položaju osoba sa hendikepom na tržištu rada u Srbiji, a rezultate možete pogledati ovde. Naša organizacija aktivno radi i na karijernom savetovanju osoba sa hendikepom, osnaživanju za aktivno traženje posla i informisanju o prilikama za zaposlenje. Sa druge strane, AIA održava edukativne radionce kompanijama o pružanju adekvatne podrške osobama sa hendikepom na radnom mestu i pruža savetodavne usluge poslodavcima koji žele da zaposle osobe sa hendikepom.