O nama

Akademska inkluzivna asocijacija (AIA) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. AIA je osnovana kao Udruženje studenata sa hendikepom (USH) 2000. godine sa ciljem pružanja podrške osobama sa hendikepom u visokom obrazovanju i stvaranja uslova koji bi omogućili samostalnost i ravnopravno učešće osoba sa hendikepom. Prepoznajući društvene potrebe za delovanjem, koje prevazilazi oblast visokog obrazovanja, organizacija je u decembru mesecu 2022. godine promenila naziv u Akademska inkluzivna asocijacija. Pored promene naziva, organizacija je proširila svoju misiju i postavila nove strateške ciljeve.

Kao prva organizacija u Srbiji (SR Jugoslaviji) koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup, AIA se odlučila za angažovanje u širem društvenom kontekstu od visokog obrazovanja. Sledeći viziju „Inkluzivno društvo izjednačenih mogućnosti u kome osobe sa hendikepom imaju aktivnu i ravnopravnu ulogu“  Akademska inkluzivna asocijacija radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na stvaranju izjednačenih mogućnosti i ostvarivanju ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti.

AIA je u dosadašnjem radu realizovala preko 180 projekata iz različitih oblasti i programa rada organizacije. Najzačajniji projekti i aktivnosti Udruženja su: različiti servisi podrške za studente sa hendikepom; realizacija kampanji o promovisanju ljudskih prava i prava na obrazovanje osoba sa hendikepom, promovisanje društvenog (socijalnog) modela naspram saosećajnog i medicinskog modela u pristupu osobama sa hendikepom; zagovaranje inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima obrazovanja; razvoj i unapređenje obrazovnih inkluzivnih politika;  psihsocijalna podrška mladima sa hendikepom; organizacija vršnjačke personalne asistencije u visokom obrazovanju; organizovanje različitih kurseva, obuka i treninga za osnaživanje mladih i studenata sa hendikepom; zagovaranje inkluzivnih omladinskih politika; osnaživanje omladinskih oganizacija za sprovođenje podrške za aktivno učešće mladih sa hendikepom u omladinskim aktivnostima; realizacija vršnjačkog mentorstva;  organizacija i realizacija omladinskih i studentskih inkluzivnih manifestacija; učešće u desetak radnih grupa za izradu zakona, strategija i akcionih planova u oblasti sprečavanja diskriminacije, razvoja sva tri nivoa obrazovanja, unapređenja položaja osoba sa hendikepom, omladinskog rada i studentskog organizovanja; osnivanje regionalne mreže mladih i studenata sa hendikepom; zapošljavanje osoba sa hendikepom; zagovaranje i promovisanje političke participacije osoba sa hendikepom, kao i niz različitih oblika podrške mladima i studentima sa hendikepom u ostvarivanju prava.

Akademska inkluzivna asocijacija

IZJEDNAČENE MOGUĆNOSTI ZA SVE!

Akademska inkluzivna asocijacija radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na stvaranju izjednačenih mogućnosti i ostvarivanju ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti.

Aktivnosti Akademske inkluzivne asocijacijacije karakterišu sledeći principi: socijalni model pristupa hendikepu naspram medicinskom i milosrdnom modelu pristupa hendikepu, antidiskriminacija, poštovanje različitosti i ljudskih prava, izgradnja civilnog društva, izjednačavanje mogućnosti i ravnopravnost, društvena uključenost, aktivna participacija osoba sa hendikepom i odgovornost i inkluzivno i neformalno obrazovanje.