Realizovani projekti

Realizacija projekta “Škola inkluzivnih politika u omladinskom radu” je u periodu od maja 2022. do novembra 2022. godine.

Najzačajniji uticaj projekta je unapređivanje mehanizama praktične podrške mladima sa hendikepom u radu omladinskih organizacija i razvoj kompetencija omladinskih radnika za uključivanje mladih sa hendikepom u funkciji većeg obima uključenosti mladih sa hendikepom u omladinski aktivizam i njihovu bolju socijalnu uključenost.

Očekivani rezultati projekta su:

Identifikovane su potrebe za podrškom omladinskih organizacija kako bi uključivale mlade sa hendikepom u svoje aktivnosti.

Aktivisti i aktivistkinje omladinskih organizacija u lokalnoj zajednici osnaženi su da planiraju i organizuju programe i aktivnosti u kojima je obezbeđeno ravnopravno učešće mladih sa hendikepom.

10 omladinskih organizacija i kancelarija za mlade je senzibilisano za značaj uključivanja mladih sa hendikepom u društvo.

Povećan nivo socijalne uključenosti i smanjene socijalne barijere prema mladima sa hendikepom.

Javnost u lokalnim zajednicama ima povećanu svest o značaju i razvoju socijalne inkluzije i participaciji mladih sa hendikepom.

Kreirane preporuke za jačanje kapaciteta omladinskih organizacija za uključivanje mladih sa hendikepom u svoje aktivnosti.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu.

Projekat je podržan od strane Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda

Kancelarija za mlade

Realizacija projekta “Dijalog za veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama” je u periodu od oktobra 2022. do septembra 2023. godine.

Najzačajniji uticaj projekta je usvajanje inkluzivnih politika u vidu dodatnih kriterijuma na konkursima za projekte koje raspisuju gradovi i opštine sa kojima se OCD i drugi subjekti podstiču da u svojim projektnima predvide servise podrške za učesnike sa smanjenim društvenim prilikama.

Najznačajniji rezultati projekta su:

Identifikovan broj konkursa za projekte koje dodeljuju gradske uprave 5 gradova i broj inkluzivnih kriterijuma na konkursima;

Doprinos ključnih aktera razvoju inkluzivnih kriterijuma na konkursima JLS;

Aktivno učešće 11 gradskih uprava iz 4 grada u povećanju inkluzivnosti konkursa za projekte;

Utvrđeni indikatori o primeni inkluzivnih kriterijuma;

Veći nivo razumevanja OCD o društvenoj odgovornosti i značaju primene inkluzivnih kriterijuma; Povećani kapaciteti OCD za budžetiranje servisa podrške;

Informisanost javnog mnjenja o značaju inkluzivnih kriterijuma.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Partner na ovom projektu je GAJP (Grupa za analizu i kreiranje javnih politika)

Projekat je podržan od strane BOŠ-a (Beogradska otvorena škola) kroz program „Dijalog promena“

Realizacija projekta “ Taksi prevoz za sve!” je u periodu od marta 2022. do februara 2023. godine.

Najzačajniji uticaj projekta je pristupačnog taksi prevoza za osobe sa hendikepom kroz kreiranje inkluzivnih politika koje će organ lokalne samouprave dodati u postojeće kriterijume za izdavanje dozvole subjektima koji obavljaju usluge prevoza u vidu taksi udruženja.

Očekivani najznačajniji rezultati projekta su:

 • Identifikovan broj pružaoca taksi usluga i prilagođenih taksi vozila na teritoriji Grada Beograda.
 • Identifikovan broj i procenat pristupačnih vozila koja se koriste u redovnom javnom prevozu.
 • Provera postojanja diskriminacije prema osobama sa hendikepom u pružanju taksi usluga.
 • Aktivno učešće i doprinos ključnih aktera razvoju inkluzivnih javnih politika. 
 • Svest ključnih aktera o društvenoj odgovornosti i značaju primene inkluzivnih javnih politika za društveni položaj osoba sa hendikepom u Beogradu.
 • Kreirani predlozi inkluzivnih politika u javnom prevozu.
 • Viši nivo svesti javnosti i ključnih aktera o značajnosti podrške osobama sa hendikepom.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu. Projekat je podržan od strane Građanskih inicijativa kroz program „ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo“

Realizacija projekta “Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u lokalnim zajednicama” je u periodu od aprila 2022. do decembra 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je osnaživanje srednjoškolaca sa hendikepom kako bi se zalagali za svoja prava i potencijalno nastavili brazovanje nakon škole, ali i obezbeđivanje podrške učenicima sa hendikepom na više nivoa, kao i podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za podršku mladima sa hendikepom u promovisanju socijalne inkluzije u lokalnim zajednicama i razvoj vršnjačkih servisa podrške.

Očekivani najznačajniji rezultati projekta su:

 • Četvoro praktičara je osnaženo za promociju socijalne inkluzije i mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova.
 • 6 srednjoškolaca sa hendikepom je osnaženo da bude u ulozi promotera socijalne inkluzije.
 • 6 srednjoškolaca bez hendikepa je osnaženo da bude u ulozi promotera socijalne inkluzije.
 • 6 zaposlenih ili aktivista kancelarija za mlade je osnaženo da pruža podršku srednjoškolcima sa hendikepom i bez hendikepa da budu promoteri socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici
 • 6 kancelarija za mlade kao resurse u realizaciji aktivnosti ima osanžene mlade sa hendikepom.
 • Kontinuiran razvoj aktivnih omladinskih inkluzivnih timova za aktivnu realizaciju promotivnih i edukativnih aktivnosti.
 • Kancelarije za mlade su aktivnije u pružanju podrške mladima sa hendikepom u svojoj lokalnoj zajednici.
 • Obezbeđena podrška aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u pripremi aktivnosti za promociju socijalne inkluzije u lokalnim zajednicama.
 • Realizacija 6 promotivnih ili edukativnih aktivnosti u lokalnim zajednicama.
 • Informisanost mladih sa hendikepom iz lokalnih zajednica o različitim vidovima podrške u oblastima visokog obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog rada.
 • Promotivni video spot.
 • Realizovana kampanja na društvenim mrežama.
 • Predstavnici 20 zainteresovanih aktera omladinskih politika (državnih i nevladinih organiazcija i institucija) sa nacionalnog i lokalnog nivo su upoznati sa rezultatima projekta i preporukama praktičnih politika u radu i podršci za mlade sa hednikepom.

Projektne aktivnosti se realizuju na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Čačak i Kragujevac i drugim mestima. Partner na ovom projektu je Nacionalna kancelarija za mlade.  Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Realizacija projekta “Dijalog za razvoj inkluzivnih politika u oblasti učeničkog i studentskog standarda za učenike i studente sa hendikepom u lokalnim zajednicama” je u periodu od avgusta 2021. do jula 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je uspostavljanje dijaloga za razvoj podrške učenicima i studentima sa hendikepom u ostvarivanju prava na podršku od strane jedinica lokalne samouprave.

Očekivani najznačajniji rezultati projekta su:

 • Identifikovan broj JLS koje dodeljuju stipendije učenicima i studentima i nivo omogućenosti korišćenja tih stipendija od strane učenika i studenata sa hendikepom.
 •  Primeri dobrih praksi u primeni inkluzivnih politika u JLS.
 • Viši nivo svesti javnosti i ključnih aktera o značajnosti podrške osobama sa hendikepom.
 • Aktivno učešće i doprinos ključnih aktera razvoju inkluzivnih javnih politika za JLS. Svest ključnih aktera o društvenoj odgovornosti i značaju prmene inkluzivnih javnih politika za društveni položaj učenika i studenata sa hendikepom.
 • Unapređenje kapaciteta zaposlenih u JLS za primenu javnih inkluzivnih politika.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Nišu, Smederevu, Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru. Partner na ovom projektu je GAJP (Grupa za analizu i kreiranje javnih politika). Projekat je podržan od strane BOŠ-a (Beogradska otvorena škola) kroz program „Dijalog promena“

Realizacija projekta “Škola inkluzivnih politika u omladinskom radu” je u periodu od maja 2022. do novembra 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je unapređivanje mehanizama praktične podrške mladima sa hendikepom u radu omladinskih organizacija i razvoj kompetencija omladinskih radnika za uključivanje mladih sa hendikepom u funkciji većeg obima uključenosti mladih sa hendikepom u omladinski aktivizam i njihovu bolju socijalnu uključenost.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Identifikovane su potrebe za podrškom omladinskih organizacija kako bi uključivale mlade sa hendikepom u svoje aktivnosti.
 • Aktivisti i aktivistkinje omladinskih organizacija u lokalnoj zajednici osnaženi su da planiraju i organizuju programe i aktivnosti u kojima je obezbeđeno ravnopravno učešće mladih sa hendikepom.
 • 10 omladinskih organizacija i kancelarija za mlade je senzibilisano za značaj uključivanja mladih sa hendikepom u društvo.
 • Povećan nivo socijalne uključenosti i smanjene socijalne barijere prema mladima sa hendikepom.
 • Javnost u lokalnim zajednicama ima povećanu svest o značaju i razvoju socijalne inkluzije i participaciji mladih sa hendikepom.
 • Kreirane preporuke za jačanje kapaciteta omladinskih organizacija za uključivanje mladih sa hendikepom u svoje aktivnosti.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu. Projekat je podržan od strane Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda Kancelarija za mlade

Projekat “CHOOSE TO EXERCISE YOUR RIGHT (Izaberi da iskoristiš svoje pravo)” je realizovan u periodu od marta 2022. do juna 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je informisanje i motivisanje mladih sa hendikepom o značaju ostvarivanja biračkog prava i njihovog aktivnog učešća u izbornom procesu.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Sprovedena kampanja za motivisanje i informisanje mladih sa hendikepom.
 • Pojačana interakcija mladih sa hendikepom na temu izlaska na izbore.
 • Snimljen promotivni video sa glumcem Tihomirom Arsićem.
 • Evidencija o broju osoba sa hendikepom koje su ostvarile pravo glasa uz podršku
 • Evidencija prijava osoba sa hendikepom koje nisu iskoristile svoje biračko pravo zbog nepristupačnosti ili neobezbeđene podrške.

Projekat je realizovan u Beogradu. Projekat je podržan od strane IFES-a (International Foundation for Electoral Systems) kroz realizaciju projekta „Empowering Citizens through Voter Education (Osnaživanje građana kroz edukaciju birača)“

Projekat “Inkluzivne političke generacije mladih” je realizovan u periodu od oktobra 2021. do maja 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je povećanje svesti opšte i političke javnosti o mladima sa hendikepom u ulozi društveno političkih aktera u političkom i društvenom aktivizmu u zajednici.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Povećanje participacije mladih sa hendikepom u aktivističkom delovanju i radu političkih partija i pokreta.
 • Prihvatanje socijalne inkluzije kao društvene vrednosti u radu političkih partija i pokreta.
 • Unapređen kvalitet i kvantitet izveštavanja o mladima sa hendikepom.
 • Političke partije i pokreti razumeju koncept socijalne inkluzije i primenjuju ga u svom radu.
 • 19 mladih sa hendikepom edukovano i osnaženo za aktivističko delovanje.
 • 13 mladih sa hendikepom osnaženi i motivisani za politički aktivizam
 • Kreirani specijalizovani medijski sadržaji koji se bave položajem, pravima i aktivističkim delovanjem osoba sa hendikepom.
 • Omogućena vidljivost sadržaja o položaju mladih sa hendikepom i neophodnosti participacije u javnom životu i u političkom organizovanju.

Projekat je realizovan u Beogradu i Vrnjačkoj Banji.  Partner na ovom projektu je bila  Novinska agencija FoNet. Projekat je podržan od strane BOŠ-a (Beogradska otvorena škola) kroz program „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Projekat “Political Accountability, Inclusivity, and Resiliency Support (Pairs) – Podrška za političku odgovornost, inkluzivnost i otpornost (Parovi)” je realizovan u periodu od januara 2021. do januara 2022. godine. Najzačajniji uticaj projekta je podizanje svesti političkih subjekata i opšte javnosti o konceptu hendikep i značaju socijalne inkluzije za pravedno društvo.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • 53 osoba sa hendikepom je osnaženo za društveni ili politički aktivizam angažman u Srbiji.
 • 15 najuticajnijih političkih partija razumeju i promovišu primenu principa socijalnog modela u pristupu osobama sa hendikepom.
 • Pokrenuta inicijativa za adekvatniju primenu zakonskih odredbi kojima se garantuju prava osobe sa hendikepom u visokom obrazovanju i zapošljavanju.
 • Podignuta svest javnosti o pravima osoba sa hendikepom.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Niš, Vršac, Novi Sad, Kragujevac i Čačak. Projekat je podržan od strane National Democratic Institute – NDI Washinghton  

Projekat “Vršnjačko mentorstvo i omladinski inkluzivni timovi u lokalnoj zajednici” je realizovan u periodu od maja 2021. do decembra 2021. godine. Najzačajniji uticaj projekta je osnaživanje šestoro mladih sa hendikepom i bez hendikepa za vršnjačko mentorisanje 11 srednjoškolaca sa hendikepom koji su osnaženi za promovisanje socijalne inkluzije i 8 predstavnika i predstavnica kancelarija za mlade  je na trodnevnom treningu informisano, edukovano i osnaženo da budu promoteri socijalne inkluzije, odnosno vršnjački edukatori, a tokom procesa osmišljavanja i reaalizovanja promotivnih aktivnosti imali su podršku mentora.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Šestoro mladih osoba sa hendikepom i bez hendikepa edukovano je da budu vršnjački mentori,
 • 11 srednjoškolaca sa hendikepom je osnaženo da bude u ulozi vršnjačkog edukatora u svojoj školi.
 • 8 predstavnika i predstavnica kancelarija za mlade je osnaženo da pruža podršku srednjoškolcima sa hendikepom da budu vršnjački edukatori u lokalnoj zajednici.
 • Kancelarije za mlade su aktivnije u pružanju podrške mladimasa hendikepom u svojoj lokalnoj zajednici.
 • Na 8 motivacionih radionica za učenike sa hendikepom u srednjim školama prisustvovalo preko 220 srednjoškolaca.
 • 8 kancelarija za mlade kao resurse u realizaciji aktivnosti ima osanžene mlade sa hendikepom.
 • Predstavnici 18 zainteresovanih aktera omladinskih politika (državnih i nevladinih organiazcija i institucija) sa nacionalnog i lokalnog nivo su upoznati sa rezultatima projekta i preporukama praktičnih politika u radu i podršci za mlade sa hednikepom.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Čačak, Loznica, Ivanjica, Šabac i Kragujevac. Partneri na ovom projektu bili su Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Mreža organizacija za decu Srbije – MODS. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat „Vršnjačko mentorstvo kao podrška mladima sa hendikepom u inkluzivnom društvu – Nova generacija“ je realizovan u periodu od jula 2020. do decembra 2020. godine. Najzačajniji uticaj projekta je osmoro mladih sa hendikepom i bez hendikepa je osnaženo za vršnjačko mentorisanje 16 srednjoškolaca sa hendikepom koji su osnaženi za promovisanje socijalne inkluzije.  

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Kontinuiran razvoj vršnjačkih edukatora za aktivnu realizaciju edukativnih aktivnosti.
 • 16 srednjoškolaca sa hendikepom je osnaženo da bude u ulozi promotera socijalne inkluzije
 • Onlajn promovisanje socijalne inkluzije
 • Predstavnici 24 zainteresovana aktera omladinskih politika (državnih i nevladinih organiazcija i institucija) sa nacionalnog i lokalnog nivo su upoznati sa rezultatima projekta i preporukama praktičnih politika u radu i podršci za mlade sa hednikepom.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Vršac, Zlatibor, Negotin, Niš, Čačak i Prokuplje. Partneri na ovom projektu bili su Nacionalna kancelarija za mlade i. Mreža organizacija za decu Srbije – MODS. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat Digitalne i medijske mogućnosti za mlade sa hendikepom“ je realizovan u periodu od decembra 2016. do decembra 2019. godine. Najzačajniji uticaj projekta je poboljšanje građanskog angažovanja mladih sa hendikepom razvojem veština digitalne i medijske pismenosti.   

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Poboljšane mogućnosti za bolje građansko angažovanje mladih sa hendikepom u 5 regiona.
 • Povećani kapaciteti 15 mladih sa hendikepom u oblasti javnog predstavljanja i zastupanja.
 • Povećane kompetencije mladih sa hendikepom u oblasti digitalne i medijske pismenosti kroz obuke.
 • Predstavnici omladinskih OCD upoznati sa mehanizmima za uključivanje mladih sa invaliditetom i opremljeni smernicama za aktivno i ravnopravno angažovanje mladih sa hendikepom.
 • 5 OCD kroz subgaranting omogućeno da povećaju uključenost mladih sa hendikepom u svoje lokalne zajednice i reše neke od glavnih izazova u datoj oblasti.
 • Resursi za povećanje kapaciteta mladih sa hendikepom o digitalnoj i medijskoj pismenosti obezbeđeni preko Online platforme.
 • Predstavnici medija edukovani u oblasti socijalnog modela u pristupu osoba sa hendikepom i konceptu socijalne inkluzije kroz obuke.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Užice, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Ćićevac, Vrnjačka Banja, Bajina Bašta, Apatin, Pančevo i Novi Pazar. Partneri na ovom projektu bili su: FMI, Udruženje za mlade i SEKONS. Projekat je podržan od strane Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji Program podrške civilnom društvu.

Projekat „Vršnjačko mentorstvo kao podrška mladima sa hendikepom u inkluzivnom društvu“ je realizovan u periodu od avgusta 2019. do decembra 2019. godine. Najzačajniji uticaj projekta je osmoro mladih sa hendikepom i bez hendikepa je osnaženo za vršnjačko mentorisanje 18 srednjoškolaca sa hendikepom.  

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Kontinuiran razvoj vršnjačkih edukatora za aktivnu realizaciju edukativnih aktivnosti.
 • 350 srednjoškolaca na 15 održanih radionica je informisano o socijalnoj inkluziji, pravilnoj terminologiji i različitim vidovima podrške.
 • Predstavnici 24 zainteresovana aktera omladinskih politika (državnih i nevladinih organiazcija i institucija) sa nacionalnog i lokalnog nivo su upoznati sa rezultatima projekta i preporukama praktičnih politika u radu i podršci za mlade sa hednikepom.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Vršac, Vrnjačka Banja, Vranje, Ćićevac, Požega i Prokuplje. Partneri na ovom projektu bili su Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat “Mladi sa hendikepom u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom” je realizovan u periodu od septembra 2018. do januara 2019. godine. Najzačajniji uticaj projekta je: Osnaživanje mladih sa hendikepom za aktivno učešće u omladinskim aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama i realizaciju inkluzivnih aktivnosti  Kancelarija za mlade u lokalnim zajednicama sa aktivnim učešćem mladih sa hendikepom, kao i promocija aktivnog učešća mladih sa hendikepom u lokalnim zajednicama.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Javnost u lokalnim zajednicama je informisana o cilju projekta i aktivnostima u razvoju socijalne inkluzije mladih sa hendikepom. Realizovano 8 info štandova u gradovima širom Republike Srbije, 13 mladih sa hendikpom iz 5 lokalnih zajednica je osnaženo da ravnopravno učestvuje u realizaciji omladinskih aktivnosti u lokalnim zajednicama.
 • 5 Kancelarija za mlade kao resurse u realizaciji aktivnosti ima osanžene mlade sa hendikepom.
 • Realizovane su radionice za mlade sa hendikepom na lokalu.
 • 14 mladih sa hendikepom je učestvovalo aktivnostima kancelarija za mlade.
 • Sprovedeno je istraživanje o vidovima podrške i kapacitetima kancelarija za mlade za uključivanje mladih sa smanjenim društvenim prilikama.
 • Mladi sa hendikepom su prepoznati kao resursi u realizaciji omladinskih aktivnosti.
 • 10 različitih stikera se koristi u promovisanju socijalne inkluzije mladih sa hendikepom
 • Snimljen dokumentarni film “JEDAN DAN U MOJIM CIPELAMA”.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Vrnjačka Banja, Čačak, Prijepolje, Kragujevac  i preko 25 Kancelarija za mlade širom zemlje. Partneri na ovom projektu bili su Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat “Prelaz studenata sa hendikepom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori-Trans2Work” je realizovan u periodu od oktobra 2015. godine do oktobra 2018. godine.

Ostvareni ciljevi projekta su:

 • Priprema i unapređenje visokoobrazovnih institucija u pogledu pružanja podrške studentima sa hendikepom u njihovom prelasku od fakulteta do radnog mesta, korišćenjem i praćenjem standarda i politika Evropske Unije.
 • Povezivanje visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje je primereno osobama sa hendikepom.
 • Asimilacija tranzicione mogućnosti i veštine sa praksama i politikama Evropske Unije.
 • Priprema poslodavac da bolje razumeju potrebe zaposlenih sa hendikepom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mesta za osobe za hendikepom.
 • Osnovna ciljna grupa projekta je velika grupa sadašnjih i budućih diplomiranih studenata sa hendikepom i poslodavaca iz privatnog i društvenog sektora.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Organizovana studentska razmena studenata sa hendikepom na radnim praksama u zemlje partnera na projektu. Kreirana platforma za povezivanje poslodavaca i diplomaca sa hendikepom, Benčmarking studija. Kreiran vodič za mentore za podršku studentima na praksi.
 • Kreirani vodič za poslodavce koji nameravaju da zapošljavaju osobe sa hendikepom.
 • Sprovedeno o zapošljavanju osoba sa hendikepom sa uzorkom od 431 poslodavca.

U realizaciji projekta je učestvovalo 25 subjekta iz 3 zemlje iz regiona i 4 iz zemalja EU. Projekat je podržan od strane Programa Evropske unije ERAZMUS+.

Projekat “Mreža inkluzivnog rada Kanelarija za mlade – MIR KZM” je realizovan u periodu od juna 2017. do januara 2018. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Preko 50 osoba iz menadžmenta kancelarija za mlade i lokalnih omladinskih organizacija koje su prošle trening osnaživanja za participaciju mladih sa hendikepom u njihovim aktivnostima. Realizovano 8 info štandova u gradovima širom Republike Srbije, Raške, Novog Pazara, Niša, Bečeja, Beograda, Prijepolja, Bačke Palanke i Subotice.
 • Realizovane su radionice za mlade sa hendikepom na lokalu.
 • 14 mladih sa hendikepom je učestvovalo aktivnostima kancelarija za mlade.
 • Sprovedeno je istraživanje o vidovima podrške i kapacitetima kancelarija za mlade za uključivanje mladih sa smanjenim društvenim prilikama.
 • Osnaženo je 15 aktivista Udruženja studenata za pružanje podrške studentima sa hendikepom.

Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Niš, Ečka i preko 25 Kancelarija za mlade širom zemlje. Partneri na ovom projektu bili su Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Grupa za razvojnu inicijativu – SEKONS. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat “Monitoring slučajeva diskriminacije u Srbiji” realizovan je u periodu od avgusta 2017. do aprila 2018. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Izrađeno 10 studija slučajeva diskriminacije studenata sa hendikepom u visokom obrazovanju,
 • Izrađene 2. fokus grupe sa osobama sa hendikepom koje su bile diskriminisane u različitim sferama života,
 • Prikupljeni kvalitativni dokazi slučajeva i oblika diskriminacije,
 • Prikupljena subjektivna iskustva žrtava diskriminacije.

Udruženje studenata sa hendikepom bilo je partner na ovom projektu. Projekat je podržan od strane PRAXIS-a i Sandžačkog odbora za ljudska prava u okviru projekta podržanog od Equal Rights Trust (ERT).

Projekat “Mladi promoteri ljudskih prava – Poruka jednakosti” realizovan je u periodu od aprila do oktobra 2017. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • 12 mladih sa hendikepom i 8 mladih bez hendikepa je osnaženo za samozastupanje i promociju ljudskih prava osoba sa hendikepom, socijalne uključenosti i antidiskriminacije i iniciraju dalje aktivnosti u lokalnim zajednicama ka podršci mladima sa hendikepom;
 • 20 predstavnika kancelarija za mlade, studentskih i omladinskih organizacija osnaženo za prepoznavanje diskriminacije, kršenja ljudskih prava i barijera za uključenost mladih sa hendikepom u lokalne zajednice i društvo.
 • Javnost u 8 administrativnih okruga u Republici Srbiji je bolje informisana o preprekama za ostvarivanje ljudskih prava I uključivanje u zajednicu mladih (osoba) sa hendikepom i mehanizmima za izjednačavanje mogućnosti, kroz interakciju sa aktivnim mladim osobama sa hendikepom.
 • Kreiran video spot naslova “Hendikep je pitanje ljudskih prava i socijalne uključenosti” koji je videlo preko 1000 ljudi.

Projekat je realizovan na teritoriji Beograda, Zlatibora i 10 lokalnih zajednica u Srbiji. Partner na projektu bila je Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade. Projekat je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

Projekat “Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije 2016” trajao je u periodu od oktobra 2016. do marta 2017. godine. Osnovni cilj projekta je razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti I razvoj njihovih kompetencija.

Osnovne aktivnosti sprovođene tokom projekta su edukativne aktivnosti, panel diskusije, konferencija i aktivnosti posvećene promociji projektnih ciljeva i aktivnosti.

 

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • 80 mladih iz lokalnih zajednica osnaženo je da planira i organizuje programe i aktivnosti u Kojima
 • je obezbeđeno ravnopravno učešće mladih sa hendikepom i da te programe budžetira prilikom apliciranja kod domaćih i inostranih donatora.
 • Osoblje 20 omladinskih organizacja je osnaženo za nalizu strateških i pravnih okvira koji uređuju aktivnu ulogu mladih sa hendikepom u društvu.
 • 20 omladinskih organizacija u 6 okruga osnaženo je za međuresornu saradnju i sprovođenje praktičnih vidova podrške za mlade sa hendikepom u realizaciji omladinskih aktivnosti;
 • Osnaženo je 12 aktivista i aktivistkinja za sprovođenje i organizovanje radionica, okruglih stolova i javnih akcija.
 • Osnaženi aktivisti su učestvovali u organizaciji i realizaciji šest treninga za omladinske radnike u šest okruga u Srbiji.

Partneri na projektu bili su: “Denizen – Centar za građanski aktivizam” Svrljig, “Omladinski kreativni centar OKCE” Jagodina, Kancelarije za mlade Subotica, Kancelarija za mlade Kikinda, Kancelarija za mlade Obrenovac, Kancelarija za mlade Novi Pazar.

Projekat je realizovan na nekoliko lokacija na teritoriji Srbije, i to u Beogradu, Subotici, Bečeju, Jagodini, Nišu, Svrljigu, Obrenovcu, Vršnjačkoj banji, Tutinu, Raškoj, Novom Pazaru. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Projekat “Pilot set aktivnosti za veću zapošljivost mladih sa hendikepom” realizovan je u periodu od oktobra 2016. do decembra 2016. 

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • 18 mladih sa hendikepom uspešno je završilo kurs programiranja, 18 mladih sa hendikepom uspešno je završilo kurs funkcionalnog korišćenja računara.
 • 11 mladih kroz treninge osnaženo je u domenu poslovne komunikacije i javnog nastupa.
 • Mladi sa hendikepom su informisani o svojim pravima, novim uslugama iz oblasti socijalne zaštite, afirmativnim merama u oblasti obrazovanja i zapošljavanja i načinima njihovog ostvarivanja.

Projekat je podržao Grad Beograd, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima.  

Projekat „Razvoj profesionalnih kompetencija mladih iz društveno osetljivih grupa” realizovan u periodu od maja do septembra 2016. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Edukovanje mladih iz društveno osetljivih grupa u sledećim oblastima: rad na računaru, programiranje i grafički dizajn.
 • Podsticanje prekvalifikacije i povećanje zapošljivosti mladih iz društveno osetljivih grupa. Osposljavanje mladih iz društveno osetljivih grupa za rad u struci programiranja.
 • Podizanje svesti o potrebi zapošljavanja mladih iz društveno osetljivih grupa u zajednici iz koje dolaze.
 • Osnaživanje i povećanje stručnih kompetencija mladih iz društveno osetljivih grupa. Ravnopravnost mladih iz društveno osetljivih grupa u društvu.
 • Glavne aktivnosti tokom ovog projekta bili su kursevi funkcionalnog korišćenja računara, kurs grafičkog dizajna i kurs programiranja za mlade sa smanjenim društvenim prilikama, mlade iz jednoroditeljskih porodica sa teritorije Gradske opštine Voždovac, mladi nezaposleni i studenti sa hendikepom.

Projekat je podržan od strane Gradske opštine Voždovac.  

Projekat „Samostalni u akademskoj zajednici – osnaživanje i psihosocijalna podrška mladima sa hendikepom za socijalno uključivanje i ostvarivanje prava“ realizovan je u periodu od maja do novembra 2016. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Jednak pristup i mogućnosti za uključivanje mladih sa hendikepom u visoko obrazovanje, zapošljavanje i korišćenje kvalitetnih njima odgovarajućih servisa podrške.
 • Uključivanje mladih sa hendikepom u sve socijalne segmente lokalne i akademske zajednice. Osnaživanje mladih sa hendikepom u stvaranju mogućnosti da mladi sa hendikepom doprinesu društvu i budu ravnopravni učesnici u društvu.
 • Podizanje svesti u vršnjačkoj zajednici o značaju uključivanja mladih sa hendikepom u društvo.

Projekat je podržan od strane Gradske opštine Voždovac.

Projekat “Izjednačavanje mogućnosti u sticanju obrazovnih kompetencija kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom” je realizovan u period od jula do decembra 2015. Uticaj ovog projekta ogleda se u boljem društvenom životu studenata i studentkinja sa hendikepom u smislu veće uključenosti u društvene tokove mladih i veće uključenosti u društveni život, povećan je stepen informisanosti mladih sa hendikepom o svojim pravima, novim uslugama iz oblasti socijalne zaštite, afirmativnim merama u oblasti obrazovanja i zapošljavanja i načinima njihovog ostvarivanja. Takođe, mladi sa hendikepom su postali konkurentniji na tržištu rada.  

Najznačajniji rezultati projekta su:

Kvalitetnije mogućnosti za obrazovanje studenata i studentkinja sa hendikepom.

 • Mladi sa hendikepom su informisaniji o svojim pravima, novim uslugama iz oblasti socijalne zaštite, afirmativnim merama u oblasti obrazovanja i zapošljavanja i načinima njihovog ostvarivanja.
 • Povećana podrška akademske zajednice za ravnopravno uključivanje mladih sa hendikepom u visoko obrazovanje.
 • Obučeno 30 studenata za pružanje različitih vidova podrške mladima i studentima sa različitim tipovima hendikepa.
 • Osnaženo 10 studenata sa hendikepom za realizaciju programa Udruženja.
 • Članovi Udruženja imaju veštine programiranja veb dizajna.
 • Bolje poznavanje stranih jezika 17 mladih sa hendikepom.
 • Mladi sa hendikepom su konkuretniji na tržištu rada.
 • Povećana svest akademske i šire društvene zajednice o pitanjima ravnopravnosti i položaju mladih sa hendikepom u obrazovanju i zapošljavanju.
 • Veća uključenost studenata i studentkinja sa hendikepom društveni život mladih kroz učestvovanje u naučnim, kulturnim, zabavnim i sportskim događajima i dešavanjima.
 • Smanjena socijalna distanca prema studentima sa hendikepom od strane njihovih kolega.
 • Povećana konkurentnost studenata i studentkinja sa hendikepom u ostvarivanju studentskih prava na studentski smeštaj, stipendije i studentske razmene.
 • Bolja informisanost javnosti o upotrebi pravilne terminologije o osobama sa hendikepom.
 • Sticanje radne prakse studenata Filološkog fakulteta.

Projekat podržan je od Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Projekat “Vršnjačka asistencija u visokom obrazovanju – servisi podrške za mlade i studente sa hendikepom sa visokoškolskih ustanova u Beogradu” je realizovan u periodu od decembra 2014. do marta 2015. godine. Kroz ovaj projekat doprinelo se kvalitetnijim mogućnostima za obrazovanje studenata i studentkinja sa hendikepom. Postignuta je veća uključenost studenata i studentkinja sa hendikepom u društveni život mladih kroz učestvovanje u naučnim, kulturnim, zabavnim i sportskim događajima i dešavanjima.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Kvalitetnije mogućnosti za obrazovanje studenata i studentkinja sa hendikepom.
 • Veća uključenost studenata i studentkinja sa hendikepom društveni život mladih kroz učestvovanje u naučnim, kulturnim, zabavnim i sportskim događajima i dešavanjima.
 • Povećana motivisanost studenata i studentkinja sa hendikepom za uključivanje u akademski svet i uopšte u društvo.
 • Podizanje svesti i shvatanja o vrednostima i mogućnostima studenata i studentkinja sa hendikepom kada su u pitanju akademska postignuća i ravnopravnost u svakodnevnom društvenom životuovećana motivisanost studenata i studentkinja sa hendikepom za uključivanje u akademski svet i uopšte u društvo.

Projekat je podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Projekat “Samostalno u akademskom životu kroz jačanje kapaciteta vršnjačke zajednice” realizovan je u periodu od oktobra 2014. do januara 2015. godine. Kroz ovaj projekat obezbeđena je podrška studentima sa hendikepom na visokoškolskim ustanovama u Beogradu kroz sprovođenje i pilotiran je razvoj studentskog servisa podrške za studente sa hendikepom u cilju ostvarivanja prava na afirmativne mere i druge usluge socijalne zaštite.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Predstavnici studentskih parlamenata, koji su prošli seminar, kao zagovornici unapređenja podrške studentima sa hendikepom i razvoja inovativnih servisa u socijalnoj zaštiti proširili su senzibilisanost za probleme kolega sa hendikepom na svojim fakultetima.
 • Obezbeđeno uključivanje studentskih organizacija, poput studentskih organizacija i saveza studenata, u pružanju podrške studentima sa hendikepom na samim fakultetima kroz stvaranje neformalne mreže.
 • Osnaženo 67 studenata sa 9 visokoškolskih ustanova za pružanje vršnjačke asistencije studentima sa hendikepom.
 • Održana završna konferencija na kojoj je šira javnost obaveštena o značaju rezultata projekta.

Projekat je podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda

Projekat „EQUI ED“ je realizovan u periodu od oktobra 2011. do marta 2015. godine. Uticaj projekta je postavljanje strukturalnih preduslova za diversifikaciju i proširenje studentskog tela kako bi se u visokom obrazovanju odrazila struktura društva u Srbiji.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Povećatanje obima politika i poboljšanje pravnog okvira za diverzifikaciju i proširenje studentskog tela koji ulazi i završava visoko obrazovanje.
 • Uspostavljanje i institucionalizacija praksi prikupljanja i analize podataka u domenu socijalne dimenzije visokog obrazovanja, na sistemskom i institucionalnom nivou.
 • Uspostavljanje institucionalnog okvira koji podržava studentsku populaciju da ravnopravno učestvuje u visokom obrazovanju.
 • Uspostavljanje službi za podršku studentima iz nedovoljno zastupljenih grupa.
 • Pilotiranje mera namenjenih specifičnim nedovoljno zastupljenim grupama na uzorku od oko 50 studenata.
 • Pravni okvir koji osigurava jednak pristup visokom obrazovanju.
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Izmene interne (institucionalne) regulative u vezi sa pravičnim pristupom i završavanjem visokog obrazovanja.
 • Poboljšano prikupljanje podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja kroz novu metodologiju, indikatore i procedure.
 • Obezbeđena funkcionalna asistivna tehnologija na univerzitetima.
 • Na univerzitet je na osnovu pilotirane podrške upisano 80 studenata iz nedovoljno zastupljenih grupa.

Finansijer projekta je Evropska unija, E.A.C.E.A – TEMPUS Program.

Projekat „Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije“ je realizovan u periodu od septembra 2014. do februara 2015. godine. Uticaj projekta je povećanje nivoa socijalne kohezije i smanjenje smanjenje društvenih barijera i socijalne distance prema mladima sa hendikepom u lokalnim zajednicama u Republici Srbiji.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Osnaženo je 12 mladih sa hendikepom i aktivista USH-a za realizaciju radionica za obuku praktičara u omladinskim i studentskim organizacijama u oblasti socijalne inkluzije, odnosno realizacije inkluzivnih aktivnosti.
 • U 6 mesta u Srbiji (Vranje, Niš, Jagodina, Kikinda, Subotica i Beograd) 88 omladinskih aktivista je osnaženo da organizuje programe i aktivnosti koje treba da omoguće ravnopravno učešće mladih sa hendikepom.
 • Realizovane promotivne aktivnosti i završna konferencija. Projektne aktivnosti su realizovane u 6 regiona u Srbiji (Pčinjski, Niški, Moravički, Severnobački, Severnobanatski i Grad Beograd).

Finansijer projekta je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Projekat “Inkluzivna omladinska platforma Srbije” realizovan je od juna do decembra 2013. godine. Uticaj projekta je povećanje nivoa socijalne kohezije i smanjenje društvenih barijera i socijalne distance prema mladima sa hendikepom u 15 lokalnih zajednica u Srbiji.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Na treningu za aktiviste osnaženo je 9 mladih osoba sa hendikepom i 7 bez hendikepa. Organizovane su javne aktivnosti, „ulične akcije“ u 7 lokalnih zajednica u Srbiji uz učešće lokalnih omladinskih i studentskih organizacija i institucija i mladih sa hendikepom.
 • Na 15 radionica „Participacija mladih sa hendikepom“ učestvovalo je 206 mladih aktivista i volontera iz 15 lokalnih zajednica koji su osnaženi za uključivanje mladih sa hendikepom u omladinske aktivnosti.
 • Organizovana je tribina na kojoj su učestvovali predstavnici SKONUSa, KOMS-a i SIPRU Tima za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje.

Partneri na ovom projektu bili su „Institut za hendikep i socijalnu uključenost – IDIS Beograd i Niško udruženje studenata sa hendikepom. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Projekat „Situaciono testiranje diskriminacije prema osobama sa hendikepom“ je realizovan u periodu od decembra 2012. do oktobra 2013. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Uvid u diskriminaciju prema osobama sa hendikepom kod stanodavaca.
 • Uvid u diskriminaciju pružanja usluga turističkih agencija prema osobama sa hendikepom.
 • Uvid u diskriminaciju kozmetičkih salona prilikom pružanja usluga osoba sa hendikepom.
 • Izvršeno testiranje diskriminacije prema osobama sa hendikepom 19 različitih subjekata.
 • Obućeno 7 mladih osoba od kojih je 5 sa hendikepom za ulogu testera u situacionom testiranju diskriminacije.

Projekat je podržan od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Projekat “Pristup obrazovanju kroz ljudska prava za buduće praktičare u inkluzivnom obrazovanju” trajao je od jula 2012. do juna 2013. Uticaj projekta je da predstavnici fakulteta i odeljenja relevantnih za obrazovanje budućeg nastavnog kadra imaju bolje razumevanje prestupa ljudskih prava inkluzivnom obrazovanju i budu motivisani da uzmu učešća u procesu reforme kurikuluma.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Preko 200 studenata, budućih profesionalaca iz oblasti obrazovanja povećali su svest o njihovoj budućoj ulozi u implementaciji inkluzivnog obrazovanja sa aspekta ljudskih prava, a što je u potpunosti ostvareno kroz osam realizovanih radionica sa preko 300 studenata koji su se školovali za zanimanja predškolski vaspitači, učitelji, pedagozi, psiholozi itd. koji su učestvovali u radionicama održanim širom Srbije.
 • 60 učesnika (po profesiji nastavno osoblje) iz 19 opština ili gradova u Srbiji povećalo je razumevanje ljudski hprava u implementaciji programa inkluzivnih programa prema Zakonu o osnovama obrazovnog sistema”, a ti treninzi realizovani su regionalno.
 • Preko 500 odštampanih primeraka publikacije o inkluzivnom obrazovanju u kurikuluma studijskih programa visokoobrazovnih institucija je distribuirano relevantnim visokoškolskim institucijama, studentskim organizacijama i ostalim stejkholderima.
 • Završna konferencija kojima su prisustvovali gosti, a neki su i držali prezentacije iz nekoliko predstavnika relevantnih stejkholdera.

Partneri na projektu bili su Niško udruženje studenata sa hendikepom i Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac. Projekta je podržan je od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Program EIDHR i Ministarstva prosvete i nauke.

Projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“ realizovan je u periodu od decembra 2010. do februara 2013. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Obuke za primenu individualnih obrazovnih programa u sedam škola iz manje razvijenih opština u Srbiji. Kroz „Dane inkluzivnog obrazovanja“ i interaktivne radionice sa decom nižeg osnovnoškolskog uzrasta, u deset škola iz manje razvijenih opština u Srbiji podignuta je svest o pristupu obrazovanju sa aspekta ljudskih prava.
 • Kao rezultat ovog projekta ispitane su prepreke i načini sprovođenja servisa podrške u obrazovanju u 50 opština u Republici Srbiji.
 • Izrađen priručnik za primenu individualnih obrazovnih programa u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Tokom trajanja ovog projekta promovisane su inicijative državnog i nevladinog sektora u oblasti formiranja podrške u obrazovanju na lokalnom nivou i podstaknuto umrežavanje različitih sektora sa lokalnog nivoa tokom šest regionalnih konferencija.

Partneri na projektu bili su Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim hendikepom Srbije MDRI-S. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Program EIDHR i Ministarstva za socijalna pitanja.

Projekat “Unapređenje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” realizovan je u periodu od decembra 2010. do decembra 2012. godine.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Ostvaren uvid u stavove mladih sa hendikepom, kao i studenata koji rade, koji su roditelji i studenata iz generalne populacije o uticaju trenutnih reformi visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na proces studiranja i omladinskog aktivizma.
 • Formiran je izveštaj sa rezultatima ankete i fokus grupa koji će služiti kao alati za zagovaranje razvoja socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja i servisa podrške na univerzitetima u tri navedene zemlje.

Partneri na ovom projektu bili su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženje mladih i studenata sa hendikepom Severne Makedonije. Ovaj projekat podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo – Budimpešta.

Projekat “Sve što želim to i mogu – poboljšanje uslova studiranja i radnog učinka osoba sa hendikepom kroz korišćenje usluga personalne asistencije” realizovan je u periodu od maja do novembra 2012. godine.

Najznačajniji rezultati ovog projekta su:  

 • Organizovana podrška u obrazovanju i radu u vidu personalne asistencije za 20 studenata i mladih sa hendikepom.
 • Obučeno 25 personalnih asistenata za pružanje osnovnih oblika sistencije u svakodnevnom funkcionisanju mladima sa različitim tipovima hendikepa.

Projekat je podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekat “Servisi podrške u visokom obrazovanju za mlade i studente sa hendikepom” je realizovan u periodu od jula do oktobra 2012. godine. Osnovni cilj projekta bio je poboljšanje položaja mladih i studenata sa hendikepom u Visokom obrazovanju kroz korišćenje servisa podrške.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Obezbeđena je podrška personalne asistencije za studente sa hendikepom.
 • U elektronskoj formi prilagođeno (skenirano) 50 knjiga.
 • Realizovano 11 radionica za psihosocijalnu podršku sa učešćem preko 70 studentima sa hendikepom.

Projekat je podržan od strane Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda i Ministarstvo zapošljavanja, rada i socijalne politike.

Projekat “Servis asistencije u visokom obrazovanju – volonterska vršnjačka podrška sa hendikepom” realizovan je u periodu od oktobra 2011. do juna 2012. godine.

Uticaj projekta je obezbeđivanje boljeg pristupa i jednakih mogućnosti za visoko obrazovanje osobama sa hendikepom kroz servis podrške – u vidu volonterske vršnjačke podrške od strane njihovih kolega bez hendikepa pri univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Više od trideset mladih i studenata sa hendikepom iz tri univerzitetska centra (Beograd, Kragujevac i Niš) je imalo podršku vršnjačkih asistenata u funkcionisanju.
 • 40 studenata i studentkinja iz tri univerzitetska centra obučeno je za pružanje osnovnih oblika sistencije u nastavi mladima sa različitim tipovima hendikepa.
 • Kreiran je priručnik za obuk aktivista i asistenata u nastavi.

Projekat je podržan u okviru multisektorskog programa “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivouDILS” koji su realizovali Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete.

Projekat “INKLUZIJADA – generacija 2101” realizovan je u periodu od maja do decembra 2011. Uticaj projekta je redukcija socijalnih barijera i doprinos boljoj poziciji studenata sa hendikepom u društvu i akademskoj zajednici kao i smanjenje socijalnih barijera. Projekat je deo programa „Inkluzijada“ čiji cilj je smanjenje socijalne distance u visokom obrazovanju prema studentima sa hendikepom.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Formirana je grupa studenata koji će promovisati akademski život inkluzivnog društva.
 • Preko 100 studenata bez hendikepa je upoznato su sa praktičnim potencijalom studentske populacije sa hendikepom kroz edukativne radionice, zajedničke aktivnosti i takmičarska iskustva za studente bez i sa hendikepom.
 • Razvijene ideje jednakosti i odggovornosti studenata sa hendikepom sa studentima bez hendikepa.
 • Podstaknt lični razvoj 50 učesnika centralne manifestacije „Inkluzijada“ za uključivanje studenata sa hendikepom u sve studentske aktivnosti.
 • Više od 600 studenata bez hendikepa steklo je uvid i informacije o idejama jednakosti osoba sa hendikepom.
 • Na uzorku od 800 studenata sprovedeno istraživanje o stavovima i socijalnoj distanci prema studentima sa hendikepom u 15 studentskih domova u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvete i nauke.

Projekat “Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” realizovan je u periodu od decembra 2002. do decembra 2011. Uticaj projekta je promocija jednakih prava za studente za hendikepom i promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u akademskoj zajednici jugoistočne Evrope, i pristup ka univerzitetima na institucionalnom nivou.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Mladi i studenti sa hendikepom iz regiona istočne Evrope su osnaženi da uzmu učešća u samozastupanju i aktivizmu kroz kreiranje regionalnih mehanizama i alata za efikasno predstavljanje mladih sa hendikepom.
 • Formirana je mreža mladih i studenata sa hendikepom, na čelu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, kao koordinatorom aktivnosti.
 • Udruženje studenata sa hendikepom je dalo predloge i komentare na zakon o visokom obrazovanju a koji se odnose na položaj studenata sa hendikepom koji je donet 2005. godine, a u kome je prepoznat status studenata sa hendikepom.
 • U saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije ustanovljen je program stipendija kao vid podrške za studente sa hendikepom.
 • Većina fakulteta Beogradskog Univerziteta je počela sa praksom afirmativnih mera za studente sa hendikepom.
 • Na inicijativu Udruženja studenata sa hendikepom, u martu 2008. osnovan je Univerzitetski centar za studente sa hendikepom.
 • Visoko obrazovanje mladih i studenata sa hendikepom podržano je od strane rektora Univerziteta u Beogradu kroz njegovo učešće u medijskoj kampanji.
 • Promotivni video na TV-u bio jе emitovan na nacionalnim i lokalnim TV stanicama u Srbiji tokom aprila i maja 2010.

Projekat je poržan od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte i Handicap International iz Francuske.

Projekat “Samo akademski – Samoakademski!” realizovan je u periodu od maja do novembra 2011. godine.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Preko trideset mladih sa ili bez hendikepa podučeno je modelu u pristupu hendikepu sa aspekta ljudskih prava, asistivnih tehnologija i nezavisnog življenja osoba sa hendikepom.
 • 17 studenata i studentkinja sa hendikepom, kao i 6 studentkinja bez hendikepa osnaženi su da se aktivno zalažu i brane prava i status mladih sa hendikepom u akademskoj zajednici kroz sticanje širokog spektra znanja iz oblasti ljudskih prava, jednakosti osoba sa hendikepom, teorije i kulture hendikepa, inkluzivnog obrazovanja i asistivne tehnologije.
 • 90 učesnika debate na Beogradskom univerzitetu obrazovano je na temu ljudskih prava, modelima hendikepa, teorijama, asistivnoj tehnologiji i nezavisnom življenju osoba sa hendikepom.
 • Akademska i šira javnost informisane su o modelu hendikepa sa aspekta ljudskih prava, teorijama hendikepa, asistivnoj tehnologiji i nezavisnom življenju osoba sa hendikepom.
 • Među akademskom zajednicom i u široj zajednici povećana je svest javnosti o akademskom statusu i pravima ljudi sa hendikepom.

Partner na ovom projektu bio je Institut za hendikep i društvenu uključenost, a projekat je pomognut od strane Kancelarije za mlade Grada Beograda.

Projekat “Inkluzija i ja” realizovan je u periodu od marta do maja 2011. Uticaj projekta je osnaživanje mladih sa hendikepom da aktivno učestvuju u akademskoj i društvenoj zajednici.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Petnaest mladih žena i omladinskih organizacija je obučeno za komunikaciju sa mladim ljudima sa auditivnim hendikepom i osnovnim znanjem iz znakovnog jezika i podstaknuta je njihova zainteresovanost za usavršavanje tih veština.
 • Četiri mlade devojke sa auditivnim hendikepom usavršile su komunikacione veštine kroz upotrebu slušnog softvera, koji su postali vršnjačko elektronsko sredstvo komunikacije, koji je jedan od najčešćih oblika komunikacij među mlađom populacijom.
 • 20 učesnika na treningu je zainteresovano za učešće u aktivnostima promocije ljudskih prava osoba sa hendikepom.
 • 24-ro mladih ljudi sa hendikepom i 9 mladih bez hendikepa je osnaženo da aktivnim učešćem akademske zajednice doprinese razvoj u polju ljudskih prava, jednakosti i nediskriminacije osoba sa hendikepom.

Projekat je poržan od strane Kancelarije za mlade Grada Beograda.

Projekat “Kursevi jezika za mlade sa hendikepom” je realizovan u periodu od marta do jula 2011. godine.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • 55 mladih sa hendikepom je uspešno završilo jedan od kurseva jezika na nivo A1-B2.
 • Obučeno 14 predavača škole jezika “Equilibrio” za rad sa mladima sa hendikepom.
 • Realizovano 160 časova jezika na nivou 8 grupa polaznika.

Partner na projektu je škola jezika “Equilibrio”. Projekat je podržan od strane Kancelarije za mlade Beograd

Projekat je trajao od juna 2005. do juna 2009. godine.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Svake školske godine u periodu realizacije projekta 15-25 studenata sa hendikepom je imalo podršku personalne asistencije.
 • Lakše funkcionisanje studenata sa hendikepom u svakodnevnim aktivnostima, veći nivo obavljanja akademskih obaveza od strane studenata sa hendikepom, viši nivo uključenosti studenata sa hendikepom u socijalnu sredinu najvažniji su rezultati ovog projekta.
 • Preko 80 vojnika na civilnom služenju vojnog roka je obučeno za asistiranje osobama sa hendikepom.

Projekat je podržan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja I socijalne zaštite.

Projekat “Samozastupanje i promocija prava i jednakih mogućnosti za ljude sa hendikepom u jugoistočnoj Evropi” realizovan je u periodu između juna 2006. i juna 2008. godine. Uticaj projekta bio je puno uživanje ljudskih prava ljudi sa hendikepom kroz ostvarenje jednakih mogućnosti i potpuno učešće u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Najznačajniji rezultati projekta su:

 • Organizacije osoba sa hendikepom bile su ojačane, kao i osobe sa hendikepom koje su radile u oblastima samo-predstavljanja i aktivizma u okviru pokreta osoba sa hendikepom. USH i njegovi organizacioni partneri (Hendikep International, Centar za samostalan život iz Beograda, Info centar za osobe sa hendikepom “Lotos” iz Tuzle, Polio+ iz Skoplja) javno su predstavljali i zastupali prava osoba sa hendikepom, pružali podršku osobama sa hendikepom kroz treninge, konsultacije, regionalno umrežavanje, kao i kroz podnošenje osnovnih i razvojnih grantova.
 • Udruženje studenata sa hendikepom sarađivalo je sa preko 80 organizacija iz Srbije i Crne Gore i održano je preko 35 treninga i 150 konsultacija.

Udruženje studenata sa hendikepom bilo je ravnopravan partner u „SHARE – SEE“ projektu i član Upravnog odbora projekta. Udruženje studenata sa hendikepom bilo je odgovorno za organizaciju treninga, konsultacija i obezbeđivanje podrške u podnošenju prijava za mini grantove, procene predloga grantova, itd. Projekat je podržan od strane Programa evropske unije Inicijativa za demokratiju i ljudska prava – EIDHR i Handicap International iz Francuske.

Projekat “Promocija Inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori” je realizovan u periodu od septembra 2005. do juna 2008. godine. Uticaj projekta je promovisanje jednaka prava mladih sa hendikepom i promocija sistema inkluzivnog srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori.

Najznačjniji rezultati projekta su:

 • Sprovedeno istraživanje sa procenom položaja mladih sa hendikepom u srednjim školama u Srbiji i Crnoj Gori.
 • U istraživanju obuhvaćeno 484 mladih osoba sa hendikepom koje redovno pohađaju, kao i specijalne srednje škole širom Srbije i Crne Gore.
 • Rezultati istraživanja objavljeni su u knjizi „Položaj mladih sa hendikepom u srednjoj školi“ na osnovu čega je knjiga postala jedna od najvažnijih referenci za inkluzivno obrazovanje i položaj mladih sa hendikepom i mladih iz ugroženih grupa, što je i navedeno u Nacionalnoj strategiji za mlade Republike Srbije.
 • Informacije dobijene u ovom istraživanju koristili su aktivni članovi za zastupanje Udruženja studenata sa hendikepom i članovi partnerskih organizacija iz Koalicije za inkluzivno obrazovanje kao vredno sredstvo u naporima za unapređenje ljudskih prava mladih sa hendikepom i principima inkluzivnog obrazovanja tokom stvaranja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim materijalima.
 • Sprovedena kampanja promocije inkluzivnog obrazovanja sa diseminacijom rezultata istraživanja u relevantnim institucijama i medijima. Tokom ove promotivne kampanje, članovi USH-a su održali neformalne konsultacije u brojnim srednjim školama kako bi mladi sa invaliditetom nastavili sa svojim obrazovanjem.

Projekat je podržan od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte.